Regulamin wycieczek POMBA

Skrócona wersja regulaminu – wybrane najważniejsze informacje.

Pełny regulamin znajduje się poniżej wersji skróconej.

 1. Organizatorem wycieczek jest:
  Fundacja POMBA
  ul. Sanatoryjna 2
  59-850 Świeradów-Zdrój
  NIP:8943038233
 2. Celem wycieczek jest popularyzacja jazdy rowerem górskim jako sposobu spędzania wolnego czasu oraz promowanie lokalnych tras.
 3. Uczestnikiem wycieczki może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin, zapisze się na daną wycieczkę i opłaci wpisowe.
 4. Wysokość wpisowego na wycieczkę zależy od danej edycji wycieczki i jest podana przy opisie wycieczki.
 5. Zapisanie się na wycieczkę jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu wycieczek.
 6. Każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower górski. Sprawne hamulce, napęd oraz opony w dobrym stanie są niezbędne!
 7. Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany do jazdy rowerem w kasku rowerowym. Dodatkowe ochraniacze (na kolana, łokcie itp.) nie są wymagane, ale jak najbardziej mogą się przydać.
 8. Każdy uczestnik zobowiązuje się do respektowania poleceń osób prowadzących wycieczkę.
 9. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.
 10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, po lub w trakcie wycieczki.
 11. Osoby biorące udział w wycieczce wyrażają zgodę na użycie ich wizerunku w galeriach zdjęć oraz materiałach marketingowych promujących wycieczki.
 12. Terminy wycieczek oraz ich zakres są podane na stronie internetowej pomba.pl
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki, np. z powodu braku minimalnej ilości uczestników na daną wycieczkę. W takim przypadku wszystkie opłaty wpisowe za daną wycieczkę zostaną zwrócone. Informacja, że dana wycieczka się nie odbędzie zostanie wysłana mailem minimum na 5 dni przed wydarzeniem.
 14. Dane kontaktowe:
  e-mail: info@pomba.pl
  Maciej Pająk tel. +48 781 995 054
  Michał Jurewicz tel. +48 517 752 328

Pełny regulamin wycieczek

Organizator i cel

§1

 1. Organizatorem wycieczek jest Fundacja POMBA, ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów Zdrój wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401328, REGON 02179710800000, NIP 8943038233
 2. Osobami kontaktowymi ze strony organizatora są:Maciej Pająk maciej.pajak@pomba.pl 781 995 054Michał Jurewicz michal.jurewicz@pomba.pl 517 752 328
 3. Strona wycieczek zawierająca bieżące informacje na ich temat, a także niniejszy regulamin zamieszczona jest pod adresem www.pomba.pl w zakładce „wycieczki”.

§2

 1. Celem wycieczek jest:
  • Popularyzacja kolarstwa górskiego i zaawansowanej terenowej turystyki rowerowej.
  • Promowanie istniejących regionalnych tras rowerowych, miejscowości i baz turystycznych.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Warunki uczestnictwa w wycieczkach

§3

 1. W wycieczkach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niepełnoletnie i osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynność prawnych muszą przedstawić pisemną zgodę swojego opiekuna prawnego do uczestniczenia w wycieczkach. Osoby poniżej 15 roku życia powinny brać udział w wycieczkach pod opieką pełnoletniego opiekuna.

§4

 1. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest:
  • rejestracja wraz z udostępnieniem wymaganych danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby wycieczek,
  • wniesienie opłaty,
  • akceptacja niniejszego regulaminu – w przypadku osób o jakich mowa w §3 – przedstawienia wskazanych tam dokumentów.

§5

 1. Rejestracja odbywa się poprzez formularz udostępniony w internecie pod adresem www.pomba.pl
 2. Podczas rejestracji uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, miejscowość.
 3. Odmowa podania w/w danych lub podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia uczestnictwo w wycieczkach.
 4. Kontakt organizatora z uczestnikami odbywa się przede wszystkim poprzez podany adres poczty elektronicznej.
 5. Limit osób uczestniczących w wycieczce podawany jest każdorazowo podczas rejestracji na daną wycieczkę.

§6

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego roweru, w szczególności wyposażonego w dwa sprawne hamulce, sprawny napęd i opony w dobrym stanie.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania sztywnego kasku.
 3. Uczestnik nie posiadający kasku nie jest dopuszczany do uczestniczenia w wycieczce. Uiszczone przez niego wpłaty nie są zwracane.
 4. Organizator zaleca stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci wszelkiego rodzaju ochraniaczy.
 5. Organizator zaleca wykupienie przez uczestników ubezpieczenia typu NNW.

§7

 1. Opłaty z tytułu uczestnictwa w wycieczce wnoszone są za pośrednictwem platformy płatniczej www.tpay.com
 2. Zasady i regulamin płatności w systemie tpay.com dostępny jest pod adresem https://tpay.com/regulaminy-i-umowy
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przebiegu płatności w ramach systemu tpay.com jednakże w przypadku jakichkolwiek problemów stąd wynikłych Organizator deklaruje współpracę z uczestnikiem i dołożenie wszelkich starań w celu wyjaśnienia sprawy. Warunkiem powyższego jest zgłoszenie reklamacji w formie mailowej na adres poczty elektronicznej info@pomba.pl lub listownie na adres Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni – w przypadku reklamacji zgłoszonych pocztą elektroniczną lub 14 dni w przypadku reklamacji złożonych listownie.
 5. Opłaty wynoszą:Ceny poszczególnych wycieczek podane są na stronie internetowej www.pomba.pl w zakładce „wycieczki” oraz w formularzu rejestracyjnym.Podane ceny są kwotami brutto.Na życzenie uczestnika organizator potwierdza uiszczenie wpłaty poprzez wystawienie faktury.

Zasady dotyczące uczestnictwa w wycieczkach

§8

 1. Uczestnik jest zobowiązany do do respektowania poleceń osób prowadzących wycieczkę.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.
 3. Terminarz poszczególnych wycieczek wraz z dokładnymi informacjami dostępny jest na stronie organizatora www.pomba.pl.

 

Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora

§9

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jazda na rowerze górskim w terenie wiąże się z ryzykiem urazu, który wliczany jest do ryzyka sportowego tej dyscypliny.
 2. Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do posiadaniu kasku i użytkowania go.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na osobie i szkody majątkowe  związane z uczestnictwem w wycieczkach.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za organizację i przebieg akcji ratunkowej wyspecjalizowanych służb.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do wycieczki w sytuacji, kiedy uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników wycieczki.

§10

 1. Trasy, na których odbywają się wycieczki nie są wyłączone z ruchu, w związku z powyższym Uczestnik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność wobec innych użytkowników trasy.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w lesie, przepisów ruchu drogowego i ogólny zasad panujących na obszarach, gdzie odbywają się wycieczki.
 3. Uczestnik, który naruszy powyższe zasady odpowiada według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe i ochrona wizerunku

§11

 1. Celem przystąpienia do wycieczki jest podanie przez uczestnika danych osobowych o jakich mowa w §5 ust 3.
 2. Brak podania w/w danych uniemożliwia przystąpienie do wycieczki.
 3. Administratorem w/w danych jest Organizator, który będzie je przetwarzał tylko i wyłącznie na potrzeby wycieczek.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku (fotografie, filmy) jako uczestnika wycieczek w materiałach promocyjnych organizatora oraz w mediach będących patronami medialnymi wycieczek.
 5. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do modyfikacji, wglądu i żądana usunięcia swoich danych i swojego wizerunku.

 

Postanowienia końcowa

§12

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki, np. z powodu braku minimalnej ilości uczestników na daną wycieczkę. W takim przypadku wszystkie opłaty wpisowe za daną wycieczkę zostaną zwrócone. Informacja, że dana wycieczka się nie odbędzie zostanie wysłana mailem na 5 dni przed daną wycieczką.
 3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany uczestnika w ramach wykupionego już miejsca. O zmianie uczestnika należy powiadomić Organizatora mailowo nie póżniej niż dzień przed planowaną wycieczką.

§13

 1. W związku z zawarciem umowy na odległość na usługę związaną z wypoczynkiem, wydarzeniami sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
 2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres  Fundacja POMBA, ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów Zdrój wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401328, REGON 02179710800000, NIP 8943038233, Maciej Pająk maciej.pajak@pomba.pl 781 995 054 lub Michał Jurewicz michal.jurewicz@pomba.pl.
 3. W przypadku jakichkolwiek sporów właściwym dla ich rozpoznania są Sądy powszechne, ale także organizacje pozasądowe takie jak Powiatowy rzecznik Konsumentów.
 4. Uczestnik przy zawieraniu umowy obowiązany jest powstrzymywać się od dostarczania treści bezprawnych.
 5. W celu  poprawnego przebiegu procesu rejestracji uczestnik winien korzystać z urządzenia posiadającego łącze internetowe, przeglądarkę internetową.