Regulamin szkoleń techniki jazdy

Skrócona wersja regulaminu – wybrane najważniejsze informacje.

Pełny regulamin znajduje się poniżej wersji skróconej.

 1. Organizatorem szkoleń jest:
  Fundacja POMBA
  ul. Sanatoryjna 2
  59-850 Świeradów-Zdrój
  NIP:8943038233
 2. Celem szkoleń jest poprawa techniki jazdy rowerem górskim osób uczestniczących w szkoleniu.
 3. Uczestnikiem szkoleń techniki jazdy, może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin szkoleń, zapisze się na daną edycję szkoleń i opłaci wpisowe. Instrukcja jak zapisać się oraz zapłacić za szkolenie jest dostępna pod tym linkiem
 4. Wysokość wpisowego na szkolenie zależy od danej edycji szkoleń i jest podana przy opisie szkolenia
 5. Zapisanie się na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu szkoleń.
 6. Każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower górski. Sprawne hamulce, napęd oraz opony w dobrym stanie są niezbędne!
 7. Każdy uczestnik szkoleń techniki jazdy jest zobowiązany do jazdy rowerem w kasku rowerowym. Dodatkowe ochraniacze (na kolana, łokcie itp.) nie są wymagane, ale jak najbardziej mogą się przydać.
 8. Każdy uczestnik zobowiązuje się do respektowania poleceń osób prowadzących warsztaty.
 9. Każdy uczestnik bierze udział w warsztatach na własną odpowiedzialność.
 10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem warsztatów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, po lub w trakcie warsztatów.
 11. Osoby biorące udział w warsztatach wyrażają zgodę na użycie ich wizerunku w galeriach zdjęć z warsztatów oraz materiałach marketingowych promujących warsztaty.
 12. Szkolenia są podzielone na 6 poziomów trudności:
  a. podstawowy
  b. podstawowy+
  c. średnio zaawansowany
  d. zaawansowany
  e. szkolenia specjalistyczne z konkretnego zagadnienia
  f. szkolenia indywidualne o zakresie dostosowanym do wymagań uczestnika.
 13. Aby wziąć udział w szkoleniu średnio zaawansowanym, zaawansowanym oraz specjalistycznym konieczny jest wcześniejszy udział w szkoleniu podstawowym / podstawowym+ lub też szkoleń indywidualnych o analogicznym zakresie.
 14. Terminy szkoleń oraz ich zakres są podane na stronie internetowej pomba.pl
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń, np. z powodu braku minimalnej ilości uczestników na dane szkolenie. W takim przypadku wszystkie opłaty wpisowe za dane szkolenie zostaną zwrócone. Informacja, że dane szkolenie się nie odbędzie zostanie wysłana mailem minimum na 5 dni przed danym szkoleniem.
 16. Dane kontaktowe:
  e-mail: info@pomba.pl
  Maciej Pająk tel. +48 781 995 054
  Michał Jurewicz tel. +48 517 752 328

Pełny regulamin szkoleń techniki jazdy

Organizator i cel

§1

 1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja POMBA, ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów Zdrój wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401328, REGON 02179710800000, NIP 8943038233.
 2. Osobami kontaktowymi ze strony organizatora są:
 3. Strona szkoleń zawierająca bieżące informacje na ich temat, a także niniejszy regulamin zamieszczona jest pod adresem www.pomba.pl w zakładce „szkolenia”.

§2

 1. Celem szkoleń jest:
  • Poprawa techniki jazdy rowerem górskim osób uczestniczących w szkoleniu.
  • Popularyzacja kolarstwa górskiego i zaawansowanej terenowej turystyki rowerowej.
  • Promowanie istniejących regionalnych tras rowerowych, miejscowości i baz turystycznych.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

§3

 1. W szkoleniach uczestniczyć mogę osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niepełnoletnie i osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynność prawnych muszą przedstawić pisemną zgodę swojego opiekuna prawnego do uczestniczenia w szkoleniach. Osoby poniżej 15 roku życia powinny brać udział w szkoleniu pod opieką pełnoletniego opiekuna.

§4

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
 • rejestracja wraz z udostępnieniem wymaganych danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby szkoleń,
 • wniesienie opłaty
 • akceptacja niniejszego regulaminu – w przypadku osób o jakich mowa w §3 – przedstawienia wskazanych tam dokumentów.

§5

 1. Rejestracja odbywa się poprzez formularz udostępniony w internecie pod adresem www.pomba.pl
 2. Podczas rejestracji uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, miejscowość.
 3. Odmowa podania w/w danych lub podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniach.
 4. Kontakt organizatora z uczestnikami odbywa się przede wszystkim poprzez podany adres poczty elektronicznej.
 5. Limit osób uczestniczących w szkoleniu podawany jest każdorazowo podczas rejestracji na dane szkolenie.

§6

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego roweru, w szczególności wyposażonego w dwa sprawne hamulce.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania sztywnego kasku.
 3. Uczestnik nie posiadający kasku nie jest dopuszczany do uczestniczenia w szkoleniu. Uiszczone przez niego wpłaty nie są zwracane.
 4. Organizator zaleca stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci wszelkiego rodzaju ochraniaczy.
 5. Organizator zaleca wykupienie przez uczestników ubezpieczenia typu NNW.

§7

 1. Ukończenie szkolenia podstawowego lub podstawowego+ jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniach na wyższym poziomie (średnio zaawansowane i wyżej).
 2. Uczestnik jest zobowiązany do do respektowania poleceń osób prowadzących szkolenia.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniach na własną odpowiedzialność.
 4. Szkolenia są podzielone na 6 poziomów trudności:
  • podstawowy
  • podstawowy+
  • średnio zaawansowany flow
  • średnio zaawansowany enduro
  • zaawansowany
  • szkolenia specjalistyczne z konkretnego zagadnienia np pompowanie, skoki,
 5. Terminarz poszczególnych szkoleń wraz z dokładnymi informacjami dostępny jest na stronie organizatora www.pomba.pl.

Opłaty i świadczenia

§8

 1. Opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniach wnoszone są za pośrednictwem platformy płatniczej www.tpay.com
 2. Zasady i regulamin płatności w systemie tpay.com dostępny jest pod adresem https://tpay.com/regulaminy-i-umowy
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przebiegu płatności w ramach systemu tpay.com jednakże w przypadku jakichkolwiek problemów stąd wynikłych Organizator deklaruje współprace z uczestnikiem i dołożenie wszelkich starań w celu wyjaśnienia sprawy. Warunkiem powyższego jest zgłoszenie reklamacji w formie mailowej na adres poczty elektronicznej info@pomba.pl lub listownie na adres Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni – w przypadku reklamacji zgłoszonych pocztą elektroniczną lub 14 dni w przypadku reklamacji złożonych listownie.
 5. Opłaty wynoszą:
  • Ceny poszczególnych szkoleń podane są na stronie internetowej www.pomba.pl w zakładce „szkolenia” oraz w formularzu rejestracyjnym.
  • Podane ceny są kwotami brutto.
  • Na życzenie uczestnika organizator potwierdza uiszczenie wpłaty poprzez wystawienie faktury.

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora

§9

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jazda na rowerze górskim w terenie wiąże się z ryzykiem urazu, który wliczany jest do ryzyka sportowego tej dyscypliny.
 2. Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do posiadaniu kasku i użytkowania go.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na osobie i szkody majątkowe  związane z uczestnictwem w szkoleniach.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za organizacje i przebieg akcji ratunkowej wyspecjalizowanych służb.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do szkolenia, kiedy ten nie uczestniczył uprzednio w szkoleniu podstawowym lub podstawowym+

§10

 1. Trasy na których odbywają się szkolenia nie są wyłączone z ruchu, w związku z powyższym Uczestnik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność wobec innych użytkowników trasy.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w lesie i obszarach gdzie odbywają się szkolenia.
 3. Uczestnik, który naruszy powyższe zasady odpowiada według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe i ochrona wizerunku

§11

 1. Celem przystąpienia do szkolenia jest podanie przez uczestnika danych osobowych o jakich mowa w §5 ust 3.
 2. Brak podania w/w danych uniemożliwia przystąpienie do szkoleń.
 3. Administratorem w/w danych jest Organizator, który będzie je przetwarzał tylko i wyłącznie na potrzeby szkoleń.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku (fotografie, filmy) jako uczestnika szkoleń w materiałach promocyjnych organizatora oraz w mediach będących patronami medialnymi szkoleń.
 5. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do modyfikacji, wglądu i żądana usunięcia swoich danych i swojego wizerunku.

 

Postanowienia końcowa

§12

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń, np. z powodu braku minimalnej ilości uczestników na dane szkolenie. W takim przypadku wszystkie opłaty wpisowe za dane szkolenie zostaną zwrócone. Informacja, że dane szkolenie się nie odbędzie zostanie wysłana mailem na 5 dni przed danym szkoleniem
 3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany uczestnika w ramach wykupionego już miejsca. O zmianie uczestnika należy powiadomić Organizatora mailowo nie póżniej niż dzień przed planowanym szkoleniem.

§13

 1. W związku z zawarciem umowy na odległość na usługę związaną z wypoczynkiem, wydarzeniami sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
 2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres  Fundacja POMBA, ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów Zdrój wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401328, REGON 02179710800000, NIP 8943038233, Maciej Pająk maciej.pajak@pomba.pl 781 995 054 lub Michał Jurewicz michal.jurewicz@pomba.pl.
 3. W przypadku jakichkolwiek sporów właściwym dla ich rozpoznania są Sądy powszechne, ale także organizacje pozasądowe takie jak Powiatowy rzecznik Konsumentów.
 4. Uczestnik przy zawieraniu umowy obowiązany jest powstrzymywać się od dostarczania treści bezprawnych.
 5. W celu  poprawnego przebiegu procesu rejestracji uczestnik winien korzystać z urządzenia posiadającego łącze internetowe, przeglądarkę internetową.